Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu
PRZEJRZYSTA POLSKA - KARTY USŁUG

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu
Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania i Inwestycji
Referat Finansowo - Podatkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku
Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pomocowych
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Solinie z/s w Polańczyku

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ
Wnioski:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2 PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT
Wnioski:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
3 WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH OSOBOWO - ADRESOWYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI
Wnioski:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
4 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KRADZIEŻY, ZAGUBIENIU, ZNISZCZENIU - DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ
5 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Wnioski:
Zgłoszenie pobytu stałego
6 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE
Wnioski:
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące
7 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
Wnioski:
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
8 WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĘCY
Wnioski:
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
9 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY
Wnioski:
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
10 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
11 REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH
12 UZNAWANIE ŻOŁNIERZY ODBYWAJĄCYCH ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ZA NIEZBĘDNYCH DO SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY
13 UZNAWANIE POBOROWYCH I ŻOŁNIERZY ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY


Urząd Stanu Cywilnego
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA
2 ZASWIADCZENIE O BRAKU OKOLICZNOSCI WYŁĄCZAJACYCH ZAWARCIE MAŁŻENSTWA /MAŁŻENSTWA KONKORDATOWE/
3 SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
4 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
5 REJESTRACJA ZGONU
6 TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ
7 WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wnioski:
Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
8 ZMIANA IMION LUB NAZWISK
9 SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO


Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wnioski:
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej
2 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3 ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wnioski:
Zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej
4 WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wnioski:
Zgłoszenieo dokonanie wykreslenia wpisu z ewidencji działalnosci gospodarczej
5 WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wnioski:
Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
6 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY NA IMPREZACH ODBYWAJACYCH SIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Wnioski:
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu
7 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
8 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIEWZIĘCIA
9 WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO POBORU ŻWIRU RZECZNEGO W RAMACH POWRZECHNEGO KORZYSTANIA Z WÓD


Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania i Inwestycji
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wnioski:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
2 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Wnioski:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
3 WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ROZWOJU GMINY SOLINA
4 ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI
5 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
6 ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
7 SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH
8 DZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH
9 OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
10 LIKWIDACJA AWARII OŚWIETLENIA
11 OZNAKOWANIE I REMONTY DRÓG
12 ZAŁATWIANIE INTERWENCJI W ZAKRESIE KURSOWANIA AUTOBUSÓW


Referat Finansowo - Podatkowy
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB TERMINU ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
2 UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM
3 ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU ORAZ ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
4 UDZIELENIE PISEMNEJ INTERPRETACJI CO DO ZAKRESU I SPOSOBU ZASTOSOWANIA PRAWA PODATKOWEGO
5 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYMI O NIEZALEGANIU W PODATKACH
6 ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY PRZEZ OSOBY PRAWNE
Wnioski:

Termin obowiązywania od 01.01.2011
Uchwała Nr XLIV/444/10 Rady Gminy Solina z dnia 22 października 2010 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Termin obowiązywania od 01.01.2009
Uchwała Nr XXIV/234/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Termin obowiązywania od 14.01.2008
Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w Sprawie Podatku RolnegoTermin obowiązywania od 01.01.2007
Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Uchwała Nr XIII/108/07 Rady Gminy Solina z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała NR XIII/107/07 Rady Gminy Solina z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Termin obowiązywania od 01.01.2006
Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

U C H W A Ł A NR I/4/06 Rady Gminy Solina z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

Termin obowiązywania do 31.12.2005
Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

7 ZŁOŻENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
Wnioski:
Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Informacja w sprawie podatku leśnego

8 WPŁATA GOTÓWKI DO KASY I WYPŁATA GOTÓWKI Z KASY
9 WYSTAWIANIE FAKTURY SPRZEDAŻY VAT
10 ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 LUB KOREKTY DEKLARACJI
Wnioski:
Termin obowiązywania od 01.01.2006
Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1

Termin obowiązywania do 31.12.2005
Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1

11 UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Wnioski:
Deklaracja o wysokości dochodów

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2 PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wnioski:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym (składane do marca)

3 PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wnioski:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym (składane do marca)

4 PRZYZNANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wnioski:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

5 PRZYZNANIE ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
Wnioski:
Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

6 PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ I USŁUG Z POMOCY SPOŁECZNEJ


Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pomocowych
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Wnioski:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew(a)/krzewów z terenu nieruchomosci


Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Solinie
Lp Nazwa karty usług wraz wnioskami do pobrania Karta usług
1 PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
Wnioski:
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolnego - zasiłku szkolnego