Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu

GOSPODARKA ODPADAMI GMINY SOLINA

 Harmonogram do pobrania
 Harmonogram do pobrania
 Harmonogram do pobrania
 Harmonogram do pobrania
 19-02-2015 r. - Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezdenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.
 Harmonogram do pobrania
 Harmonogram do pobrania
 Ogłoszenie do pobrania
  Harmonogram do pobrania
  Harmonogram do pobrania
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solina
  Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezdenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok.
  Harmonogram do pobrania
  Harmonogram do pobrania
  Harmonogram do pobrania
  Harmonogram do pobrania
  Uchwała Nr LI/516/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/377/13 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz metod zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr LI/517/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/437/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty wraz z ustaleniem opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr LI/518/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/438/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr LI/519/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina
  Harmonogram do pobrania
  Harmonogram do pobrania


  Ogloszenie do pobrania

  Ogloszenie do pobrania
  Ogloszenie do pobrania
  Ogloszenie do pobrania
  Ogloszenie do pobrania

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina.

Wójt Gminy Solina informuje, że z uwagi na nie rozstrzygnięcie dwóch przeprowadzonych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina, do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia trzeciego, obowiązującego przetargu, odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na zasadzie:

- odbiór zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych będzie realizowany na dotychczasowych zasadach tj. przez służby gminne, własnym transportem, w terminach określonych w "Harmonogramie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych", umieszczonym na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu (www.urzad.esolina.pl), w banerze "Gospodarka odpadami komunalnymi".

- odbiór segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie realizowany przez służby gminne, własnym transportem, w terminach określonych w "Harmonogramie odbioru segregowanych odpadów komunalnych", umieszczonym na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu (www.urzad.esolina.pl), w banerze "Gospodarka odpadami komunalnymi".

- odbiór segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w gminnych pojemnikach typu IGLOO, posadowionych w gniazdach na terenie wszystkich sołectw, będzie realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z/s w Ustrzykach Dolnych, na telefoniczne zgłoszenie urzędu.

- odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany na dotychczasowych zasadach tj. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z/s w Ustrzykach Dolnych, bezpośrednio z miejsc ich składowania wyznaczonych przez gminę, w każdej miejscowości, w terminach określonych odrębnymi ogłoszeniami.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391), Wójt Gminy Solina informuje:
Z terenu Gminy Solina, firmami odbierającymi odpady komunalne, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wpisem w rejestrze działalności regulowanej (art. 9b) są następujące firmy: (...)
  Treśc ogłoszenia do pobrania:

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło białe i kolorowe oraz odpadów ulegających biodegradacji jest obowiązkowe na całym obszarze Gminy Solina.

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne, pochodzące z działalności gospodarczej,
2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek śmieci i odpadów,
3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:
a) opakowań z zawartością (np. żywności, wapna, cementu),
b) kalki technicznej,
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
d) opakowań kartonowych po sokach, mleku,
4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
d) szyb samochodowych,
e) szkła okiennego,
5) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego oraz mokrych folii,
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
c) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.
6) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie wolno wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. z gumą, drewnem czy szkłem,
7) do przydomowych kompostowników, pojemników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem drobnych odpadów pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przez złożeniem ich do stosownego urządzenia umyć.
Z odpadów opakowaniowych (plastyk) posiadających zakrętki należy je odkręcić. Można je ponownie nakręcić po obowiązkowym zgnieceniu opakowania, tak, aby zachowana została zmniejszona objętość opakowania.
Inne opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem ich w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Określa się rodzaje i pojemności worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:
1) pojemność worków do selektywnej zbiórki odpadów winna wynosić120 litrów,
2) opakowania szklane kolorowe należy zbierać do worka koloru zielonego,
3) opakowania szklane bezbarwne należy zbierać do worka koloru białego,
4) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego,
5) drobny metal i opakowania metalowe należy zbierać do worka koloru czerwonego,
6) opakowania plastykowe należy zbierać do worka koloru żółtego,
7) worki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów winny być oznaczone opisowo.

Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w nieruchomości: chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, olei oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy. Odpady te należy składować nieodpłatnie w specjalistycznych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie wyznaczonym przez Gminę.
Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe , dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, dlatego też, właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin za dodatkową opłatą.

ZABRANIA SIĘ spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach nie przeznaczonych do tego celu. Dopuszcza się spalanie drobnych odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych , jak też spalania na wolnym powietrzu drobnego suszu ogrodowego i gałęzi w dwóch okresach, tj. od 15 lutego do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada, pod warunkiem, że prowadzone spalanie nie utrudnia przebywania i pobytu osób trzecich na terenach sąsiednich

  Jak segregować odpady
  Uchwała Nr XLII/439/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina

Uchwała Nr XLII/438/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XLII/437/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty wraz z ustaleniem opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXXVIII/412/13 Rady Gminy Solina z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz metod zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXXVI/376/13 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
- grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych