Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu

KAPITAŁ LUDZKI

Cele i główne obszary wsparcia Programu Kapitał Ludzki

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
  • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
  • Wzrost spójności terytorialnej. (...)

Źródło http://www.efs.gov.pl/

W ramach projektu pod nazwą: "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Solina" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Gmina Solina wyszła na przeciw problemom jak opisano poniżej:
W Gminie Solina funkcjonuje 6 szkół podstawowych w tym 3 w zespołach szkół i 3 jako samodzielne placówki, są to:

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce,
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi,
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. Franciszka Stopy w Myczkowie,
Szkoła Podstawowa w Berezce,
Szkoła Podstawowa w Myczkowcach,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie.

Zarówno w ZS, jak i w SP w roku szkolnym 2012/2013 będzie funkcjonować po jednym oddziale klas I, II, III.W klasach I-III będzie kształciło się łącznie 138 uczniów (72 dz., 66 ch.). W poszczególnych szkołach zostały wprowadzone Standardy I, II, III określone w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania." autorstwa Instytucji Zarządzającej PO KL. W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych badań, analiz i wywiadów u dzieci zdiagnozowane zostały poniższe problemy. Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2012 r. przez zespoły nauczycieli funkcjonujących we wszystkich wyszczególnionych szkołach.

W SP w Bóbrce w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III będzie kształciło się 21 uczniów(9 dz. ,12 ch.). Zdiagnozować zaburzenia umiejętności szkolnych u 16 uczniów (8 dz. ,8 ch.) co stanowi 76% ogółu uczniów klas I-III. Jednym z głównych zaburzeń są trudności w czytaniu i pisaniu - 24% uczniów(3 dz. ,2 ch.). Ponadto 25%dzieci klas I-III ma problemy logopedyczne(2 dz. ,2 ch.). Najliczniejszą grupę stanowią dzieci z wadami postawy - 43%, u których niezbędne są zajęcia korekcyjne na basenie(5 dz. ,4 ch.). W szkole są również dzieci, które wykazują zainteresowanie z obszaru matematyczno - przyrodniczego - 19% (2 dz. ,2 ch.). Dla tych uczniów zasadne byłoby wprowadzenie dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, a by rozwijać ich zdolności i potencjał.

W SP w Wołkowyi w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III będzie kształciło się 34 uczniów(17 dz., 17 ch.). Projektem zostanie objętych 29 uczniów co stanowi 53% ogółu (14 dz., 15 ch.). 14% (4 ch.) ma zaburzenia mowy (w tym chłopiec z obustronnym niedosłuchem zmysłowo-nerwowym, z aparatem słuchowym), 6% uczniów (1 dz., 1 ch.) przejawia specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania. Z kolei 48% (6 dz., 8 ch.) ma zdolności plastyczne, a 28% (4 dz., 4 ch.) przejawia uzdolnienia matematyczne-przyrodnicze.

W SP w Myczkowie w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III będzie kształciło się 51 uczniów (32 dz., 19 ch.). W klasach I-III zdiagnozowano zaburzenia umiejętności u 20 uczniów (11 dz., 9 ch.) co stanowi 39% ogółu. Również w tej szkole największy problem stanowią dzieci z zaburzeniami mowy 24% (3 dz. ,9 ch.). Duży procent stanowią dzieci z zaburzeniami wad postawy 18% (5 dz., 4 ch.). Mniejsza ilość - 12% (2 dz., 4 ch.) wymaga zajęć związanych z trudnościami w czytaniu i pisaniu. W szkole są także dzieci wykazujące wyższy poziom w edukacji plastycznej - 14% (7 dz.).

W SP w Myczkowcach w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III będzie kształciło się 8 uczniów (1 dz., 7 ch.). Zdiagnozowano zaburzenia umiejętności u 8 uczniów co stanowi 100% uczniów klas I-III. W szkole tej główne problemy dotyczą zaburzeń w opanowaniu umiejętności czytania i pisania 63% (1 dz., 4 ch.) oraz trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych 37% (3 ch.).

W SP w Zawozie w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III będzie kształciło się 6 uczniów (2 dz., 4 ch.). Zdiagnozowano zaburzenia umiejętności u 6 uczniów co stanowi 100% uczniów klas I-III. Podobnie, jak w szkole w Myczkowcach, problemy te dotyczą zaburzeń w opanowaniu umiejętności czytania i pisania 67% (1 dz., 3 ch.). Drugi problem dotyczy trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych 33% (1 dz., 1 ch.).

W SP w Berezce w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III będzie kształciło się 18 uczniów (11 dz., 7 ch.). Projektem objętych zostanie 15 uczniów (9 dz. i 6 ch.), co stanowi 83% ogółu uczniów. Potrzebę wsparcia w zakresie trudności związanych z czytaniem i pisaniem zdiagnozowano u 33% uczniów(2 dz., 3 ch.). Podobny stan procentowy 33% (2 dz., 3 ch.) stanowią dzieci z trudnościami w opanowaniu podstawowych pojęć matematycznych. Szkoła posiada 53% uczniów uzdolnionych muzycznie(4 dz., 4 ch.). Ponadto po 27% uczniów stanowią dzieci wykazujące szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (2 dz., 2 ch.) oraz wyższy poziom umiejętności językowych (2 dz., 2 ch.), 53% (4 dz., 4 ch.) to uczniowie uzdolnieni plastycznie. Uczniowie wykazujący zdolności w zakresie sprawności fizycznej stanowią 53% (3 dz., 5 ch.) uczniów klas I-III.

Opisane powyżej problemy stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiągnięciu przez nie sukcesów w szkole. Eliminacja zdiagnozowanych przez nas barier na pierwszym etapie edukacyjnym jest niezwykle ważna z punktu widzenia działalności szkoły i efektywności kształcenia. Dzieci te bez naszego osobistego zaangażowania nie będą miały możliwości rozwoju intelektualnego, pracy nad własnymi słabościami. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest przekazywanie uczennicom/uczniom niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnie od płci i miejsca zamieszkania, spectrum możliwych wyborów życiowych. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości standardowego myślenia w podejściu do wyboru własnej drogi zawodowej. Realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na rodziców uczniów objętych wsparciem, poprzez zaangażowanie ich w mierzenie efektów prowadzonych działań projektowych. Ponadto, projekt przyczyni się do podniesienia jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci na I etapie edukacyjnym w szkołach na terenie Gminy Solina.