Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu
PL-BY-UA 2007 - 2013

W dniu 1 sierpnia 2013 roku Gmina Solina wraz z Radą Schidnicy (Ukraina) rozpoczęła realizację partnerskiego projektu pn. "Polańczyk i Schidnica - wykorzystajmy razem nasz potencjał turystyczny i kulturowy dla poprawy konkurencyjności Bieszczadów" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Do głównych zadań w projekcie należą:

1. Po stronie polskiej:

a) Budowa i wyposażenie amfiteatru w Polańczyku - nowoczesnego mieszczącego ok. 500 osób. Zakres zadania obejmuje: budowę widowni amfiteatralnej, sceny i budynków zaplecza techniczno-socjalnego (obiekt architektoniczny) z wyposażeniem w elementy bezpieczeństwa i w instalacje użytkowe, budowę: kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, sieci wodociągowych, instalacji elektrycznej i grzewczej, wentylacji, wykonanie ogólnodostępnego węzła sanitarnego (toalety przenośne), budowę oświetlenia zewnętrznego, wykonanie zagospodarowania otoczenia obejmującego: budowę drogi dojazdowej, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz ciągów pieszych i chodników, kompozycję zieleni niskiej i wysokiej. W zakresie ujęto również wyposażenie obiektu - zakup sprzętu nagłośnieniowego, tak aby amfiteatr był w pełni przygotowany do pełnienia swojej funkcji. Amfiteatr będzie miejscem spotkań lokalnej społecznosci, arytstów, turystów, i uczestnictwa w kulturze, będzie to także miejsce prezentacji i promocji dorobku kulturowego obszaru pogranicza. Założeniem realizatora Projektu jest organizacja na obiekcie wielu imprez kulturalnych, promujących atrakcje turystyczne i kulturowe regionu, wzbogacających na stałe ofertę spędzania wolnego czasu, co jednocześnie sprawi, że Polańczyk, stanie sie bardziej atrakcyjny turystycznie.

b) Zorganizowanie imprezy turystyczno-kulturalnej w Polańczyku pn. "I Bieszczadzkie Spotkania Kulturowe Polańczyku". Z uwagi na zakres tematyczny, impreza umożliwii prezentację i promocję dziedzictwa kulturowego pogranicza, wzbogaci ofertę kulturalną i spędzania czasu wolnego dla mieszkańców oraz przyciągnie turystów. Zamierzeniem organizatorów jest jej kontunuacja w latach kolejnych - Bieszczadzkie Spotkania Kulturowe mają szansę stać się imprezą sztandarową, stałym, kulminacyjnym punktem w kalendarzu imprez.

2. Po stronie ukraińskiej:

a) Budowa wielofunkcyjnego zespołu rekreacyjnego - amfiteatru w Schidnicy. W zakresie zadania ujęto: budowę widowni wielofunkcyjnego zespołu wypoczynkowego na 532 osoby z pomieszczeniami sanitariatów oraz sieciami użytkowymi: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, instalacji elektrycznej; budowę drogi dojazdowej z miejscami do parkowania, zagospodarowanie otoczenia i kompozycja zieleni. Podstawą tego zespołu będzie arena (ze sceną) o wymiarach 20mx40m, wykonana z betonu, na której w okresie letnim planuje się przeprowadzać różnego rodzaju imprezy widowiskowe, koncerty, zawody sportowe. W okresie zimowym powierzchnia areny służyć będzie za lodowisko. Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie utworzenia miejsca spotkań, spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w kulturze. Obiekt z uwagi na swą wielofunkcyjność będzie atrakcją turystyczną Schidnicy, podczas organizaowanych imprez umożliwi prezentację dorobku kulturowego, twórców ludowych regionu i jego promocję. Założeniem władz Schidnicy jest organizacja na obiekcie wielu imprez kulturalnych, promujących region.

b) Zorganizowanie imprezy turystyczno-kulturalnej w Schidnicy pn. "Spotkania kulturalne między sąsiednimi narodami Polska - Ukraina - Słowacja" na festiwalu "Lato w Schidnicy". Celem imprezy jest prezentacja dziedzictewa kulturowego narodów zamieszkujących obszar Pogranicza, promocja Schidnicy i regionu. Impreza uatrakcyjni program festiwalu "Lato w Schidnicy", również w latach kolejnych, ponieważ zamierzeniem władz Schidnicy jest ciągła promocja regionu, ekspozycja dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu przewidziana jest na 18 miesięcy.

Tablica informacyjna

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - GALERIA PROJEKTU:

Plac budowy - Gmina Solina
Plac budowy - Gmina Solina
Spotkanie zespołu projektowego w Schodnicy
Spotkanie zespołu projektowego w Schodnicy
Spotkanie zespołu projektowego w Schodnicy