Księga gościUrząd GminyAktualnościStrona główna
Menu
NAGRODY - WYRÓŻNIENIA
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2002 roku Plebiscyt o Puchar Prezydenta RP
Solina Najpopularniejsza Miejscowość Turystyczna 2004
Dyplom - złoty medal uhonorowanie za Wielkie Serce Kraków A.D. 2004
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2002 roku Plebiscyt o Puchar Prezydenta RP Solina Najpopularniejsza Miejscowość Turystyczna 2004 Dyplom - złoty medal uhonorowanie za Wielkie Serce Kraków A.D. 2004
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2005 roku Gmina Solina Laureat Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2005
w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska

Dyplom uznania dla Gminy Solina Siedemnaste miejsce w Złotej Setce Samorządów, po raz piąty
w Złotej Setce 2005
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2005 roku Gmina Solina Laureat Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2005 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska Dyplom uznania dla Gminy Solina Siedemnaste miejsce w Złotej Setce Samorządów, po raz piąty w Złotej Setce 2005
Certyfikat Urząd przyjazny dla petenta dla Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 2006 Podkarpacka Nagroda Samorządowa Gmina Solina Lider Samorządności w 2007

Podkarpacka Nagroda Samorządowa wyróżnienie dla Najlepszego Wójta 2007
Certyfikat "Urząd przyjazny dla petenta" dla Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 2006 Podkarpacka Nagroda Samorządowa Gmina Solina Lider Samorządności w 2007 Podkarpacka Nagroda Samorządowa wyróżnienie dla Najlepszego Wójta 2007
Wyróżnienie Nominowanego do nagrody im. Grzegorza Palki za działanie dla rozwoju Gminy Tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2009 Laureat  Złotej Statuetki w Konkursie Gmina Fair Play 2009
Wyróżnienie Nominowanego do nagrody im. Grzegorza Palki za działanie dla rozwoju Gminy Tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2009 Laureat Złotej Statuetki w Konkursie Gmina Fair Play 2009
Gmina Wiejska Solina Lider kategorii Inwestor roku 2009 Wyróżnienie nominowanego do Nagrody im. Grzegorza Palki za budowanie prestiżu gminy i działania proinwestycyjne Certyfikat Polskich Internautów TOP 20
Gmina Wiejska Solina Lider kategorii Inwestor roku 2009 Wyróżnienie nominowanego do Nagrody im. Grzegorza Palki za budowanie prestiżu gminy i działania proinwestycyjne Certyfikat Polskich Internautów TOP 20

Certyfikat "Przejrzysta Polska" dla Gminy SOLINA
Gmina Solina to 1 z 19 podkarpackich samorządów, które otrzymały certyfikat "Przejrzysta Polska".
Z początkiem 2005 r. Gmina Solina przystąpiła do uczestnictwa w akcji masowej adresowanej do jednostek samorządowych gmin i powiatów pn. PRZEJRZYSTA POLSKA. Przystępując do niej zobowiązaliśmy się do zrealizowania 6 zadań, które mają służyć wdrożeniu w naszej Gminie zasad : przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Po zaliczeniu ostatniego z realizowanych zadań Gmina Solina znalazła się w gronie 403 samorządów w Polsce i 19 na Podkarpaciu, które otrzymały certyfikat poświadczający ukończenie działań.
Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się podczas konferencji kończącej akcję "Przejrzysta Polska" w dniu 4 marca 2006 r. w Warszawie w siedzibie "Gazety Wyborczej".


W ramach akcji zrealizowano następujące zadania :


W ramach zasady przejrzystości opracowano 61 kart najczęściej wykonywanych usług, świadczonych przez Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz gminne jednostki organizacyjne. Wprowadzone karty usług zawierają zwięzły opis czynności i procedur danej usługi świadczonej dla klientów, a ich zasadniczym celem jest usprawnienie dostępu do usług oraz sprawne ich świadczenie. Karty usług dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Gminy Solina oraz w wersji drukowanej na poszczególnych stanowiskach pracy, z możliwością wzięcia ich do domu.


W ramach zasady braku tolerancji dla korupcji opracowano i wdrożono Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, który jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy w swojej codziennej pracy. Dostępny jest on na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz na stronie internetowej Gminy.


W ramach zasady partycypacji społecznej Rada Gminy uchwaliła Kartę współpracy z działającymi na terenie Gminy organizacjami pozarządowymi. Obejmuje ona zespół reguł i priorytetów, na podstawie których buduje się współpracę z organizacjami. Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Gminy.


W ramach zasady przewidywalności opracowany został krótki materiał przybliżający Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Solina na lata 2004-2013, przyjęty uchwałą Rady Gminy Solina Nr XV/291/04 z dnia 8 lipca 2004 roku. Materiał ten przekazano mieszkańcom Gminy, w formie broszurki, do każdego gospodarstwa domowego. Dostępny jest on również na stronie internetowej Gminy.


W ramach zasady fachowości wprowadzono procedurę naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych , tj. w drodze konkursu oraz procedurę na pozostałe wolne stanowiska urzędnicze. Pełne teksty obydwu procedur opublikowane są na stronie internetowej Gminy Solina oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Natomiast w ramach zasady rozliczalności opracowano informator budżetowy pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?", który w przystępny sposób opisuje zasady finansowania samorządu gminnego, strukturę dochodów i wydatków w roku 2006 oraz w latach 2002-2004. Informator przekazany został mieszkańcom Gminy, dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.


PRZEJRZYSTA POLSKA

        Gmina Solina przystąpiła do projektu adresowanego do jednostek samorządowych gmin i powiatów pn. Przejrzysta Polska. Akcja ta organizowana jest przez "Gazetę Wyborczą", Fundację Agora, Fundację Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Bank Światowy. Patronami medialnymi akcji są : TVP 1, TVP 3 i 1 PR Polskiego Radia. Celem tej akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności działania w samorządach, tak, aby przyczyniło się to do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy organizacji pozarządowych i mieszkańców chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, a także dążyć do wyeliminowania różnych form patologii. Organizatorzy akcji są przekonani, że receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze samorządowe 6 zasad rządzenia.
Oto one :
  • zasada przejrzystości,
  • zasada braku tolerancji dla korupcji,
  • zasada partycypacji społecznej,
  • zasada przewidywalności,
  • zasada fachowości,
  • zasada rozliczalności,

W każdej zasadzie jest do wykonania jedno zadanie obowiązkowe. Gmina podjęła się ponadto wykonania jednego zadania fakultatywnego pt. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie.
Czas trwania akcji przewidziany został od stycznia do grudnia 2005 roku. Do sierpnia 2005 roku Gmina Solina zrealizowała następujące zadania :
Zasada przejrzystości

Opracowano Katalog Usług. Jest to opis, w formie kart, usług świadczonych mieszkańcom Gminy i klientom przez Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz gminne jednostki organizacyjne, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku i Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Solinie z/s w Polańczyku. Celem jego jest ułatwienie zainteresowanym osobom poruszania się po urzędzie.
Katalog usług wprowadzony został zarządzeniem Wójta Gminy Solina / zarządzenie, załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 - do pobrania /. Katalog wraz z kartami usług / łącznie 61 / dostępny jest w wersji elektronicznej: karty usług, oraz w wersji drukowanej na poszczególnych stanowiskach pracy, z możliwością wzięcia do domu. O wprowadzeniu kart usług mieszkańcy Gminy zostali poinformowani przez wywieszenie stosownych zawiadomień na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach i osiedlach.
Oczekujemy Państwa opinii o czytelności kart usług. Opinie można przekazać Sekretarzowi Gminy lub poszczególnym pracownikom ustnie, telefonicznie, pisemnie lub na adres e-mail : urzad@esolina.pl.
Zasada braku tolerancji dla korupcji

W ramach realizacji tej zasady opracowano i wdrożono Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku. Kodeks ten jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy Urzędu Gminy. Został on opracowany przez pracowników Urzędu Gminy , którzy złożyli następnie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i zobowiązaniu się do przestrzegania wartości i zasad w nim ujętych / tekst Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku do pobrania /. Tekst Kodeksu umieszczony został także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy - I piętro/.
Zasada przewidywalności

Zadaniem obligatoryjnym Gminy, w ramach realizacji tej zasady, jest opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w Gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy. Gmina Solina posiada Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2013, przyjęty uchwałą Rady Gminy Solina Nr XV/291/04 z dnia 8 lipca 2004 roku. Przygotowanie Planu poprzedziły konsultacje społeczne, był on także przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy rozpatrujących wnioski przedstawicieli społeczności Gminy Solina. Materiał przybliżający Plan Rozwoju Lokalnego przekazany został mieszkańcom Gminy - do każdego gospodarstwa domowego - w formie broszurki w sierpniu 2005 roku / tekst materiału do pobrania /. Plan Rozwoju Lokalnego dostępny jest zaś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://bip.solina.regiony.pl.
Zasada partycypacji społecznej

Celem tej zasady jest wypracowanie form współpracy z organizacjami społecznymi i innymi grupami obywatelskimi i wspólnie z nimi podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy.
W ramach realizacji tej zasady zaproszono do Urzędu Gminy na dzień 8 listopada 2005 roku wszystkie działające na terenie Gminy organizacje pozarządowe i we współpracy z nimi opracowano Kartę współpracy oraz Regulamin ich dotowania.
Następnie Rada Gminy Solina na Sesji w dniu 15 listopada 2005 r., uchwałą Nr XXVVII/464/05 uchwaliła Kartę współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Regulamin dotowania podmiotów pobierz.
Zarządzeniem Nr 0151/90/II/2005 Wójt Gminy powołał Koordynatora współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi pobierz.
Powołany zarządzeniem Nr 0151/91/II/2005 Wójta Gminy Solina z dnia 17 listopada 2005 r. Zespół Konsultacyjny opracował w dniu 28 listopada 2005 r. pobierz Regulamin pobierz oraz ustalił harmonogram spotkań.
Opinie w sprawie realizacji zasady partycypacji społecznej możecie Państwo przekazywać ustnie, telefonicznie lub pisemnie Sekretarzowi Gminy, bądź też w formie elektronicznej na adres : urzad@esolina.pl
Zasada fachowości

Realizując zasadę fachowości zadaniem samorządu jest prowadzenie polityki naboru i oceny pracowników w oparciu o kryterium fachowości i zaangażowanie w pracę. Dla samorządów uczestniczących w akcji "Przejrzysta Polska" zadaniem obligatoryjnym jest wprowadzenie procedury naboru na każdy wolny wakat. Na stanowiska kierownicze procedura winna zawierać wymóg przeprowadzenia konkursu.
W odniesieniu do wolnych kierowniczych stanowisk urzędniczych Wójt Gminy Solina zarządzeniem Nr 0151/84/II/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. określił szczegółowe zasad i tryb przeprowadzania naboru / konkursu / kandydatów na te stanowiska więcej >>>
Natomiast w przypadku wolnych stanowisk urzędniczych / pozostałych stanowisk merytorycznych / zarządzeniem Wójta Gminy Solina Nr 0151/85/II/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. ustalony został Regulamin naboru kandydatów na te stanowiska więcej >>>
Pełne teksty obydwu procedur są także opublikowane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku - I piętro.
Zasada rozliczalności

W ramach realizacji tej zasady Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0151/97/II/2005 z dnia 01.12.05 wprowadził procedury tworzenie informatora budżetowego dla mieszkańców Gminy Solina. pobierz
Ponadto opracowano książeczkę - Informator budżetowy dla mieszkańców: Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. pobierz
Opracowanie to umożliwia mieszkańcom uzyskanie informacji o zaprojektowanym budżecie na 2006 rok i o rozliczeniu budżetu z lat poprzednich.
Zadanie fakultatywne

Opracowanie systemu oznakowanie wewnętrznego w Urzędzie. Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0151/101/II/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. wprowadził procedurę aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy Solina z Siedzibą w Polańczyku pobierz
Oczekujemy opinii mieszkańców Gminy w sprawie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy który można przekazywać Sekretarzowi Gminy lub na adres Urzędu Gminy w formie ustnej, telefonicznie: (013) 469 2118 (wew. 33) , pisemnie: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk lub na adres email: urzad@esolina.pl
Dokumentacja fotograficzna systemu oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy:

 
Tablica informacyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Tablica ogłoszeń (podświetlona) na I piętrze w budynku Urzędu Informacja przy drzwiach do pokoi Identyfikator pracownika Urzędu

SPRAWOZDANIE Z ANKIETY DOTYCZĄCEJ WYBORU ZADAŃ FAKULTATYWNYCH
 
1. Dane dotyczące liczby rozdanych i zebranych ankiet
Liczba ankiet rozdanych podczas spotkania 9
Liczba ankiet wypełnionych9
 
2. Dane dotyczące wyboru zadań fakultatywnych przez jednostkę:
Nazwa wybranego zadania fakultatywnego Z punktu widzenia mieszkańców realizacja zadania jest bardzo potrzebna Z punktu widzenia mieszkańców realizacja zadnia jest potrzebna Z punktu wiedzenia miesz-kańców realizacja zadania jest mało potrzebna Z punktu widzenia mieszkańców realizacja zadania nie jest potrzebna Trudno powiedzieć
Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie (1.3) 9 0 0 0 0
 
3. Zadania fakultatywne zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych:
Nazwa zadania fakultatywnego Liczba zgłoszeń
Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku (5.5) 1
 
Sprawozdanie ze spotkania do 15 kwietnia 2005
Data spotkania: 19.04.2005
Miejsce spotkania: Polańczyk
Liczba organizacji pozarządowych zaproszonych: 24
W jakiej formie rozesłano zaproszenia: pocztą
Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu: 9
Czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel grup nieformalnych: nie
Komentarz: poprzez organizację spotkania nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu "Przejrzysta Polska"